PD Ludrová
Výroba

Výročná členská schôdza za rok 2016

Dňa 31.3.2017  sa v kultúrnom dome v Ludrovej konala výročná schôdza Poľnohospodárskeho družstva so sídlom v Ludrovej. Schôdza prebiehala v slávnostnej atmosfére osláv 45. výročia zlúčenia JRD Ludrová, JRD Liptovská Štiavnica a JRD Štiavnička. K oficiálnemu zlúčeniu týchto družstiev došlo 9.2.1972 a vzniknuté družstvo prijalo názov JRD Víťazný február so sídlom v Ludrovej. Dňa 9.12.1992 na VČS bola schválená transformácia  družstva a bol prijatý súčasný  názov Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Ludrovej.

V sále kultúrneho domu vítala prichádzajúcich členov družstva folklórna skupina súboru Liptov a na videoprezentácii si mohli prítomní členovia zaspomínať a pripomenúť 45. ročnú históriu  Poľnohospodárskeho družstva.

V pracovnej časti programu VČS zobrala na vedomie  a schválila správu Predstavenstva, výročnú správu o hospodárení družstva za rok 2016 a správu audítora o preskúmaní účtovnej závierky, správu Kontrolnej komisie, návrh na rozdelenie zisku a podnikateľský zámer Poľnohospodárskeho družstva na rok 2017.

Dôležitým bodom programu VČS boli voľby do orgánov  Poľnohospodárskeho družstva. Na ďalšie volebné obdobie do funkcie Predsedu Poľnohospodárskeho družstva so sídlom v Ludrovej bol zvolený  Ing. Miroslav ŠTEFČEK.

Prezentácia 45. výročie PD Ludrová

Poľnohospodárske družstvo
Ludrová 419

034 71 Ludrová
Slovakia

Tel.: +421 – 44 – 432 27 73
Web: www.pdludrova.sk

Mapa PD Ludrová
Copyright © 2021 PD Ludrová. Všetky práva vyhradené. Created by Limic.