PD Ludrová
Výroba

Rastlinná výroba

Obhospodarované územie je charakteristické v prevažnej miere svahovitým až kopcovitým terénom. Nadmorská výška sa pohybuje od 530m do 730m, absolútne až do výšky 1100m. Výmera poľnohospodárskej pôdy je 1 807,10 ha z toho ornej 711,22 ha.

Klimatické pomery

  • priemerná ročná teplota: 6 – 8 °C
  • priem. teplota najteplejších mesiacov júla a augusta: 16 – 19 °C
  • priemerná teplota najchladnejšieho mesiaca: -9 °C
  • priemerná teplota vo vegetačnom období: 13 – 15°C
  • priemerný úhrn zrážok: 650 – 800 mm
  • priemerný úhrn zrážok vo vegetačnom období: 400 – 500 mm
  • priemerný počet dní so snehovou pokrývkou: 73
Fenologické pomery Štruktúra osevu rastlinnej výroby
začiatok jarných poľných prác 21.03. – 09.04. ozimná pšenica 228 ha
začiatok sadenia zemiakov 20.04. – 05.05. ozimná repka 128 ha
začiatok sejby ozimnej repky 15.08. – 01.09. jarný jačmeň 61 ha
začiatok sejby ozimných obilovín 10.09. – 15.10. silážna kukurica 138 ha
začiatok žatvy ozimného jačmeňa 28.7. – 05.8 zemiaky 36 ha
začiatok žatvy ozimnej repky 25.07. – 01.08. ďatelinovo-trávne miešanky 35 ha
začiatok žatvy ozimnej pšenice 05.08. – 25.08. lucerna 43 ha

Vysoký podiel trvalých trávnych porastov predurčuje orientáciu podniku na dostatočné zabezpečenie objemových krmovín pre potreby živočíšnej výroby. Na ornej pôde je dostatočný priestor pre pestovanie obilnín, ktoré sú základom pre vlastnú výrobu kŕmnych zmesí. Tradičnými plodinami sú konzumné a sadbové zemiaky.

Od roku 2006 spolupracujeme s PPA Bratislava na projekte Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trvalých trávnych porastov, s povinnosťou dodržiavať stanovené podmienky ochrany biotopov polo prírodných a prírodných trvalých trávnych porastoch, zatrávniť časť málo produktívnej ornej pôdy a dodržiavať režim základnej schémy pre ostatné trvalé trávne porasty.


Poľnohospodárske družstvo
Ludrová 419

034 71 Ludrová
Slovakia

Tel.: +421 – 44 – 432 27 73
Web: www.pdludrova.sk

Mapa PD Ludrová
Copyright © 2020 PD Ludrová. Všetky práva vyhradené. Created by Limic.