PD Ludrová
Výroba

O spoločnosti PD Ludrová

Poľnohospodárske družstvo Ludrová obhospodaruje poľnohospodársku pôdu dolnej časti Liptova v okrese Ružomberok.

Vznik družstva sa datuje do roku 1972, keď sa dňa 9.2.1972 stretli na spoločnej členskej schôdzi družstevníci z troch obcí – Ludrová, Liptovská Štiavnica, Štiavnička a spojili sa v jedno JRD „Víťazný február“ so sídlom v Ludrovej.

Významnou zmenou v živote družstva bola transformácia JRD. Na VČS dňa 22. februára1991, boli schválené nové Stanovy družstva a nový názov: „Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Ludrovej“. K 30.11.1991 boli vypočítané členom družstva a oprávneným osobám majetkové podiely za pôdu, odpracované roky a vnesený živý a mŕtvy inventár. Na 2.Valnej hromade oprávnených osôb bol spracovaný a schválený „Transformačný projekt družstva“.

V súčasnosti hospodári v zložitých pôdno-klimatických podmienkach v horskej a podhorskej oblasti dolného Liptova na výmere l 815 ha p.p. z toho 711 ha ornej.

Zaoberá sa poľnohospodárskou prvovýrobou – rastlinnou a živočíšnou, ktoré sú dopĺňané službami : nákladná doprava, obchodný úsek, pridružená výroba, stavebná výroba, činnosť vykonávaná banským spôsobom.

Družstvo zamestnáva mimo brigádnikov počas špičkových poľnohospodárskych prác 120 trvalých zamestnancov – členov družstva.

Poľnohospodárske družstvo
Ludrová 419

034 71 Ludrová
Slovakia

Tel.: +421 – 44 – 432 27 73
Web: www.pdludrova.sk

Mapa PD Ludrová
Copyright © 2021 PD Ludrová. Všetky práva vyhradené. Created by Limic.